Cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF) trên CentOS 5x,6x,7x

By cuongbv.com Updated: 28 Sep, 2018

Bài đăng Cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF) trên CentOS 5x,6x,7x xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.


ConfigServer Security and Firewall (CSF) là một firewall rất phổ biến và hiệu quả được sử dụng trên các server Linux hiện nay. Bên cạnh những tính năng cơ bản như một firewall, CSF còn có những chức năng bảo mật nâng cao khác như ngăn chặn flood login, port scans, SYN floods…


Hướng dẫn cài đặt CSF1. Cài đặt các module cần thiết cho CSF


Cài đặt module Perl cho CSF script


yum install perl-libwww-perl

2. Tải CSF


cd /tmp
wget https://download.configserver.com/csf.tgz

3. Cài đặt CSF


Tiến hành giải nén và cài đặt CSF


tar -xzf csf.tgz
cd csf
sh install.sh

4. Cấu hình CSF


Mặc định thì script trên sẽ cài đặt và chạy CSF ở chế độ “Testing”, có nghĩa là server lúc này chưa được bảo vệ toàn diện. Để tắt chế độ “Testing” bạn cần cấu hình các lựa chọn TCP_IN, TCP_OUT, UDP_IN và UDP_OUT cho phù hợp với nhu cầu .


Mở file cấu hình CSF


nano /etc/csf/csf.conf

Chỉnh sửa các thông số cho phù hợp


# Allow incoming TCP ports
TCP_IN = "20,21,22,25,53,80,110,143,443,465,587,993,995"

# Allow outgoing TCP ports
TCP_OUT = "20,21,22,25,53,80,110,113,443"

# Allow incoming UDP ports
UDP_IN = "20,21,53"

# Allow outgoing UDP ports
# To allow outgoing traceroute add 33434:33523 to this list
UDP_OUT = "20,21,53,113,123"

Khi đã cấu hình xong, tắt chế độ Testing bằng cách chuyển TESTING = “1” thành TESTING = “0”


TESTING = "0"

Cuối cùng lưu lại file cấu hình CSF


5. Khởi động CSF


Chạy CSF và cho phép tự kích hoạt mỗi khi boot VPS


chkconfig --level 235 csf on
service csf restart

6. Những file cấu hình CSF


Toàn bộ thông tin cấu hình và quản lý CSF được lưu ở các file trong folder /etc/csf. Nếu bạn chỉnh sửa các file này thì cần khởi động lại CSF để thay đổi có hiệu lực.  • csf.conf : File cấu hình chính để quản lý CSF.

  • csf.allow : Danh sách địa chỉ IP cho phép qua firewall.

  • csf.deny : Danh sách địa chỉ IP từ chối qua firewall.

  • csf.ignore : Danh sách địa chỉ IP cho phép qua firewall và không bị block nếu có vấn đề.

  • csf.*ignore : Danh sách user, IP được ignore.


7. Một số lệnh thường dùng


Một số câu lệnh sử dụng để add (-a) hoặc deny (-d) một địa chỉ IP.


csf -d IPADDRESS //Block địa chỉ IP
csf -dr IPADDRESS //Xóa địa chỉ IP đã bị block
csf -a IPADDRESS //Allow địa chỉ IP
csf -ar IPADDRESS //Xóa địa chỉ IP đã được allow
csf -g IPADDRESS //Kiểm tra địa chỉ IP có bị block không
csf -r //Khởi động lại CSF
csf -x //Tắt CSF
csf -e //Mở CSF

Trong trường hợp bạn quên những lệnh trên, hãy sử dụng csf sẽ liệt kê toàn bộ danh sách các option.


8. Xóa CSF


Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn CSF, chỉ cần sử dụng script sau:


/etc/csf/uninstall.sh

Việc này sẽ xóa toàn bộ CSF nên bạn cần cân nhắc khi dùng. Nếu muốn tạm thời tắt CSF thì có thể chuyển chế độ TESTING sang 1.