10:47 How to bypass FRP Google account on Lenovo Tab 7 Essential (TB-7304F)

How to bypass FRP Google account on Lenovo Tab 7 Essential (TB-7304F)

By Anonymous Updated: 05 Oct, 2018


How to bypass FRP Google account on Lenovo Tab 7 Essential (TB-7304F) 1. Download and extract: Lenovo_TB-7304F_FRP.rar

 2. Install driver: MT65xx_Preloader.rar

 3. Download and extract: Flash_Tool_TB-7304F.rar

 4. Double-Click "flash_tool.exe"Từ tập tin SP Toolbox và chạy nó

 5. Select the MTK_FRP_DA.bin tập tin trong phần FRP phần mềm.

 6. Chọn tập tin scatter (MT8167_Android_scatter.txt) in FRP phần mềm.

 7. Chọn địa chỉ xác thực (auth_sv5.auth) which in Flash-tool software folder. Before flashing, please make sure the device is power off.
  - Chỉ kiểm tra có tập tin frp, không kiểm tra tập tin preloader.
  - Select the mode download to "Download Only"
  - Click "Download"Button.
  - Keep pressing the Volume Up và kết nối thiết bị và PC by USB cable, loosen the Volume Up until the progress bar appears.

 8. Khi bên phải hiển thị hộp thoại, nháy đèn nháy. Bạn bị tắt thiết bị máy tính từ PC, và nguồn trên nó. May need some minutes before enter Welcome interface, please wait, do not do any action.


The post How to bypass FRP Google account on Lenovo Tab 7 Essential (TB-7304F) appears first blogr0m.net.