10:47 How to bypass the FRP Google account on Lenovo TAB3 7 Plus (TB-7703)

How to bypass the FRP Google account on Lenovo TAB3 7 Plus (TB-7703)

By Anonymous Updated: 05 Oct, 2018


How to bypass the FRP Google account on Lenovo TAB3 7 Plus (TB-7703)


# Method 1: 1. Download and extract: Lenovo_TB-7703_FRP.rar

 2. Install driver: QDLoader_HS-USB_Driver.rar

 3. Install: QPST_2.7-00437.1.rar (25M)

 4. Click "QFIL"To open the flashing menu

 5. Setting as below:
  - Build Type: Flat Build
  - Programmer Path: select the below file from image package. Theprog_emmc_firehose_8916.mbn)
  - Load XML: select the responding (rawprogram0.xml and patch0.xml files)

 6. Thay đổi thiết bị vào QDLoader 9008 đang tải chế độ từ phương pháp dưới.
  - Method: Power off device, press down both Volume UP Key and Volume DOWN Keyand Power Key At the same time, release all keys after vibrating, then connect USB cable with PC.
  - Bạn sẽ xem thông tin dưới đây dưới để lấy into QDLoader 9008 chế độ được thành công.
  - Click "Download"Nút để khởi động ảnh khi tải lên.

# METHOD 2:The post How to bypass the FRP Google account on Lenovo TAB3 7 Plus (TB-7703) appears first blogr0m.net.