10:47 How to bypass the FRP Google account on Lenovo TB-8504

How to bypass the FRP Google account on Lenovo TB-8504

By Anonymous Updated: 05 Oct, 2018


How to bypass the FRP Google account on Lenovo TB-8504


# Method 1: 1. Download and extract:
  - Lenovo_TB-8504 (lte) .zip  - Lenovo_TB-8504l (wifi) .zip

 2. Install driver: QDLoader_HS-USB_Driver.rar

 3. Install: QPST_2.7-00437.1.rar (25M)

 4. Click "QFIL"To open the flashing menu

 5. Setting as below:
  - Build Type: Flat Build
  - Programmer Path: select the below file from image package. Theprog_emmc_firehose_8917.mbn)
  - Load XML: select the responding (rawprogram_upgrade.xml and patch0.xml files)
  Note: (1) nếu PAD là LTE phiên bản, bạn cần cho chọn tập tin LTE trong tập tin ddr.mbn. (2) Nếu PAD là WIFI phiên bản, bạn cần chọn tập tin phiên bản WIFI trong tập tin ddr.mbn.

 6. Thay đổi thiết bị QDLoader 9008 đang thử chế độ từ chế độ bên dưới.
  - Method: Power off device, press down both Volume UP Key and Volume DOWN Keyand Power Key At the same time, release all keys after vibrating, then connect USB cable with PC.
  - Bạn sẽ xem thông tin dưới đây dưới để lấy into QDLoader 9008 chế độ được thành công.
  - Click "Download"Nút để khởi động ảnh khi tải lên.
# METHOD 2:The post How to bypass the FRP Google account on Lenovo TB-8504 appears first blogr0m.net.